logo    Džauhar Abdalláh Benzinia  malo - velko obchod  a orientální, břišní a etnické tance - výuka a taneční vystoupení 

JSME OBCHOD ZABEZPEČENÝ PROTI NEKOREKTNÍM ZÁKAZNÍKŮM.

Vážení zákazníci,

po celou dobu existence našeho e-shopu se Vám snažíme vyjít ve všech směrech vstříc. Dovážíme pro Vás kvalitní zboží za rozumné ceny, jsme otevření Vašim nápadům, zajišťujeme pro Vás zboží "na míru" a vždy Vám rádi poradíme. Svých zákazníků si velmi vážíme a máme k Vám natolik důvěru,  že můžete veškeré faktury hradit zpětně až po obdržení zboží. Máme pochopení pro různé životní situace, které zapříčiní to, že jste v prodlení s platbou, nebo že si zboží nemůžete vyzvednout- v takových případech hledáme společně schůdnou cestu, jak situaci co nejlépe vyřešit. V případech, kdy jste si zakoupili zboží, které Vám pak z nějakého důvodu nevyhovovalo, vždy jsme obratem a bez prodlení zvolili způsob řešení, který Vám vyhovoval nejlépe bez ohledu na to, že naše společnost mohla ze zákona řešit situaci i jinak, méně výhodněji pro Vás. Vy, kteří u nás nakupujete, máte ostatně sami vlastní zkušenost a můžete nejlépe posoudit, nakolik jste byli s naším obchodem spokojeni.

 

Bohužel někteří nekorektní zákazníci a šprýmaři či zlovolníci zapříčinili to, že jsme museli přistoupit k mnohým nepopulárním a velmi razantním krokům.

 

 

Každá objednávka v našem e-shopu www.dzauhar-abdallah.cz je závazná dle našich obchodních podmínek a porušení podléhá sankcím.

Odesláním objednávky potvrzujete, že jste se podrobně seznámil(a) s obchodními podmínkami našeho e-shopu www.dzauhar-abdallah.cz, že jim rozumíte v plném rozsahu a že souhlasíte se smluvní pokutou ve výši 300,- Kč, pokud tyto obchodní podmínky porušíte závažným způsobem (tj. zejména, pokud si zásilku nepřevezmete/nevyzvednete, neuhradíte fakturu do data splatnosti atp.)

 

Spolupráce se společností barra.cz, s.r.o.:

Společnost barra.cz, s.r.o. pro nás zajišťuje veškeré právní služby a zastupuje nás při vymáhání pohledávek a úkonech s tím souvisejících. Více informací o této společnosti naleznete na barra.cz.


Platba zboží převodem na náš účet:

- V případě, že zvolíte platbu převodem na náš účet a budete chtít objednávku uhradit až po obdržení zásilky, je nutné nově k objednávce přiložit i kopii občanského průkazu. Podklady k platbě včetně faktury naleznete přiložené u zboží.

- V případě, že kopii občanského průkazu nepřiložíte, je nutné objednávku uhradit ještě před zpracováním a odesláním zásilky. Podklady k platbě Vám zašleme na email uvedený v objednávce. Dokud nebudete zvláštním emailem vyzváni k uhrazení objednávky, platbu nám nezasílejte! Vyčkejte na zaslání podkladů k platbě- to pro případ, že by došlo k situaci, že bychom některý z produktů právě doprodali, nebo v situaci, kdy by nebylo zboží v dostatečném počtu atd.

- V případě prodlení s platbou a neuhrazení faktury budeme dlužnou částku vymáhat soudní cestou.


Neuhrazená faktura do data splatnosti:

- V situaci, kdy zákazník zvolil formu platby na náš účet a je v prodlení s platbou, bude na tento fakt upozorněn a vyzván k nápravě. Pokud ani do 14 ti dní od odeslání této výzvy nebude částka v plné výši připsána na našem účtě, budeme si účtovat smluvní pokutu ve výši 0,1% za každý započatý den prodlení a předáme celou záležitost společnosti barra.cz k vymáhání pohledávek, kdy kromě dlužné (neuhrazené) částky budeme navíc žádat úhradu veškerých nákladů spojených s vymáháním dluhu (tj. soudní výlohy, náklady na exekuční řízení, odměnu pro advokáta ad.)

 

Nevyzvednutá/nepřevzatá zásilka:

- Pokud nebude zaslaná objednávka zákazníkem vyzvednuta/převzata, bude požadováno uhrazení vzniklých nákladů na odeslání zboží (viz ceny uvedené za dopravu a balné výše) a dále manipulační poplatek (tzv. smluvní pokuta) ve výši 300,- Kč.

Pokud ani do 14 ti dní od odeslání této výzvy nebude částka v plné výši připsána na našem účtě, budeme si účtovat smluvní pokutu ve výši 0,1% za každý započatý den prodlení a předáme celou záležitost společnosti barra.cz k vymáhání pohledávky, kdy kromě dlužné (neuhrazené) částky budeme navíc žádat úhradu veškerých nákladů spojených s vymáháním dluhu (tj. soudní výlohy, náklady na exekuční řízení, odměnu pro advokáta ad.)

 

Osobní odběr zboží- nevyzvednutí ve stanovené lhůtě:

Nepřevezme-li kupující zboží v dohodnuté době porušením své povinnosti, je povinen prodávajícímu zaplatit poplatek za uskladnění za každý den prodlení ve výši 10,- Kč, maximálně však 300,- Kč. Prodávající je oprávněn poté, co kupujícího prokazatelně e-mailem upozorní a poskytne mu novou přiměřenou lhůtu pro převzetí, zboží vhodným způsobem prodat. Náklady na uskladnění a náklady marného dodání zboží z důvodu nedostatku součinnosti na straně kupujícího v nezbytně nutné výši je prodejce oprávněn vůči kupujícímu započíst na výtěžek prodeje.Veškeré nesplacené pohledávky budou postoupeny k vymáhání, včetně všech nákladů s tím spojených. Z principu předáváme k vymáhání všechny částky a to i ty velmi nízké.


Žertovné, škodolibé a zlovolné objednávky, které nejsou míněny vážně, nebo jsou určeny pro neexistující osoby a nebo pro osoby, které si nic neobjednávaly a tuto "službu" za ně z nějakého důvodu proti jejich vůli a bez jejich vědomí učinil někdo jiný:

- Nedoporučujeme odesílat. Takovéto a podobné škodolibé či poškozující jednání vždy z principu řešíme právní cestou v součinnosti s PČR a společností barra.cz.

 

 

 

Abychom však těmto zbytečným nepříjemnostem předešli a nakupování pro Vás zůstalo příjemné a radostné, máme pro zde Vás několik doporučení:

 

- Objednávejte si pouze produkty, o nichž víte, že je skutečně chcete a že o ně opravdu stojíte.

- Zboží objednávejte pouze v případě, víte-li, že budete schopni objednávku včas a řádně uhradit.

- Své objednávky realizujte s patřičným časovým předstihem- ne např. 2 dny před odletem na dovolenou (zboží vám do té doby nemusí být Českou poštou doručeno).

- Realizujte objednávky rozumně- objednávky typu penízkový šátek pro umírající babičku rozhodně není to nejlepší, co můžete právě udělat (může se stát, že další den s ním budete moci babičce už jenom ozdobit rakev), nebo třeba kandys na dřívku pro cukrovkáře (to není opravdu dobrý nápad)… Uvedené příklady mohou možná znít nadneseně a vyvolat úsměv, ale skutečně se staly a stávají.

- Pokud už dojde k situaci, že si svou objednávku nemůžete z nějakého důvodu vyzvednout, nebo uhradit, prosíme Vás o laskavost, abyste nás o této skutečnosti neprodleně informovali. Předejdete tím tak zbytečným starostem a komplikacím. Pokud již nastane situace, kdy nemůžete např. fakturu uhradit včas, kontaktujte nás před datem splatnosti, najdeme spolu vhodné řešení. Rovněž pokud již došlo k odeslání zásilky a Vy si ji nemůžete vyzvednout v úložní lhůtě, kontaktujte nás, můžeme společně dobu pro uložení zásilky prodloužit.

 

- Odeslání žertovné, škodolibé a zlovolné objednávky, které nejsou míněny vážně, nebo jsou určeny pro neexistující osoby a nebo pro osoby, které si nic neobjednávaly a tuto "službu" za ně z nějakého důvodu proti jejich vůli a bez jejich vědomí učinil někdo jiný nemá ani smysl komentovat. Vězte, že v tomto ohledu nám zcela chybí jak smysl pro humor, tak  pochopení. Pokud se nechcete o pravdivosti našich slov přesvědčit osobně a riskovat tak návštěvu PČR a nést si nepříjemné důsledky, máme pro Vás dobrou radu: nezkoušejte to.